Selecteer een pagina

Ervaring

Hieronder vindt u de werkervaring van Paula Verhoeven (Curriculum Vitea). Na een Atheneum-B opleiding en een afgeronde studie Toepaste Onderwijskunde aan de Technische Universiteit Twente is zij sinds 1986 werkzaam bij zowel rijks- als gemeentelijke overheid in veelal senior lijn- en programmamanagementfuncties.

  Mei 2018 – Heden    ad interim Directeur Cluster Stedelijk Beheer i.o., Gemeente Amsterdam

Belast met de vorming en implementatie van het nieuwe cluster stadsbeheer waarin alle uitvoerende diensten op het gebied van stedelijk beheer (schoon, heel en veilig) zijn geconcentreerd (2500 FTE afkomstig van 7 stadsdelen en diverse andere organisatieonderdelen).
Doelstellingen voor de nieuwe organisatie: Gebiedsgericht werken, informatiegestuurde maatwerkinzet van medewerkers aansluitend op de behoefte in de stad, integraal stedelijk beheer, in samenwerking met de stad, duurzaam.

  Mei 2017 – Heden    Ambtelijk Opdrachtgever Project Ambtelijke Herhuisvesting Leiden

Belast met opdrachtgeverschap voor de verbouwing van het stadhuis en het realiseren van een nieuw stadskantoor waar bestuur en ambtelijke organisatie volgens het concept van het Nieuwe Werken gehuisvest kunnen worden.

  Mei 2017 – Mei 2018   Directeur Stedelijke Ontwikkeling ad interim, Gemeente Leiden

Belast met de algemene dagelijkse leiding van het cluster en in het bijzonder met de versterking van het cluster richting de verstedelijkingsopgave en de voorbereiding op de Omgevingswet.

  V.A 2017   

Diverse individuele coachings- en loopbaanbegeleidingstrajecten

  V.A 2017   Lysias Consulting Group

Associé bij Lysias Consulting Group

  2015 – 2017   Algemeen Directeur Stadsontwikkeling

Verantwoordelijk voor strategische beleidsvorming en uitvoering op het terrein van de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Rotterdam. Dit omvat de domeinen gebiedsontwikkeling, woningbouw, vastgoed, grondexploitatie, economie, verkeer en vervoer, ruimte en wonen en bouw- en woningtoezicht. Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van grote gebiedsontwikkelingen w.o. Hart van Zuid, Stadion, Binnenstadontwikkeling etc. Daarnaast eindverantwoordelijk voor de realisatie van grote infrastructuurprojecten w.o. renovatie Maastunnel en ombouw Hoekse Lijn

Verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van het Investeringsfonds Rotterdam.Als lid van de gemeentelijke concerndirectie medeverantwoordelijk voor de integrale sturing en ontwikkeling van de gehele gemeentelijke organisatie.

  2014 – 2015  Directeur Stedelijke Inrichting, Cluster Stadsontwikkeling

Verantwoordelijk voor beleid en uitvoering op de terreinen verkeer en vervoer, ruimte, wonen en milieu, bouw- en woningtoezicht, het afronden van de lopende reorganisatie en het op orde brengen van de bedrijfsvoering

  2009 – 2014  Programmadirecteur Duurzaam

Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het programma ‘Investeren in Duurzame Groei’ inclusief de borging van deze aanpak binnen de gemeentelijke organisatie en bij externe partners. Realisatie van de doelstellingen op het terrein van klimaatmitigatie en -adaptatie vooral langs de lijn van publiek-private samenwerking o.m. in het Rotterdam Climate Initiative.

“Boegbeeld” voor de Rotterdamse duurzaamheidsaanpak nationaal en internationaal.

  2006 – 2009  Directeur Buitenruimte

Verantwoordelijk voor het assetmanagement; aanleg, beheer en onderhoud van de publieke assets (w.o. wegen, groen, bruggen en tunnels, watermanagement, landmeten, kabels en leidingen, openbare verlichting).

  2005 – 2006  Directeur Bijzondere Diensten

Verantwoordelijk voor coördinatie milieubeleid, juridische en aanbestedingszaken, Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam, gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium, communicatie, inkoop en logistiek, projectdirecteur voor diverse infrastructurele projecten en concernactiviteiten.

  1997 – 2004  Gemeentewerken Rotterdam

Beoefende diverse functies waaronder:
– Hoofd Watermanagement
– Hoofd Personeels- en Organisatiezaken

  1993 – 1997  Bestuursdienst Rotterdam

Beoefende diverse functies:
– Medewerker projectteam voorbereiding Stadsprovincie Rotterdam
– Beleidsmedewerker Management Development Topkader Rotterdam